11 tháng, PV Gas và PV Trans cùng vượt 57% chỉ tiêu lãi năm

.

Theo thông tin từ Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN), Tổng công ty Khí Việt Nam (HoSE: GAS, PV Gas) đạt tổng doanh thu 11 tháng 66.316 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch năm. Lãi ròng đạt 10.119 tỷ đồng, vượt 57% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) 4.776 tỷ đồng, vượt 63% kế hoạch năm.

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (HoSE: PVT, PVTrans) đạt tổng doanh thu 11 tháng 7.051 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 565 tỷ đồng, vượt 58% kế hoạch năm. Nộp NSNN 334 tỷ đồng, vượt 54% kế hoạch năm.

CTCP PVI (HoSE: PVI) đạt lợi nhuận sau thuế 611,8 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch năm.

Đạm Cà Mau (PVCFC, HoSE: DCM) ghi nhận lãi ròng 884,6 tỷ đồng, vượt 36% kế hoạch năm.

Nguồn: ndh.vn