Hà Nội duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Gia Lâm và Mỹ Đức

.

Nội dung Quyết định số 998/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Mỹ Đức nêu rõ, tổng diện tích đất tự nhiên phân bổ trong năm nay là 22.625,08 ha. Trong đó, gồm 14.426,83 ha đất nông nghiệp; 6.831,53 ha đất phi nông nghiệp và 1.366,72 ha đất chưa sử dụng. 

Theo Quyết định số 1018/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Gia Lâm, có 50 dự án, công trình nằm trong kế hoạch sử dụng đất với tổng diện tích  425,84 ha.

duyệt kế hoạch sử dụng đất
UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Mỹ Đức và huyện Gia Lâm.

Tính chính xác và pháp lý của các danh mục dự án, công trình do Sở Tài nguyên - Môi trường TP. Hà Nội chịu trách nhiệm.

Theo yêu cầu của UBND TP. Hà Nội, UBND huyện Gia Lâm và huyện Mỹ Đức trong năm thực hiện kế hoạch sử dụng đất nói trên có nhiệm vụ rà soát, đánh giá khả năng thực hiện các dự án; tổng hợp và báo cáo Sở Tài nguyên - Môi trường nếu cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất thực hiện những dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia, dự án dân sinh bức xúc nhưng chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đã được TP phê duyệt. Sau đó, Sở sẽ tổng hợp để trình UBND TP trước ngày 31/5/2019.

UBND huyện Mỹ Đức và Gia Lâm được giao nhiệm vụ tổ chức công khai, công bố kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật về đất đai; thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; tiến hành kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất. Cùng với đó, hai huyện cần tăng cường giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện kết hoạch sử dụng đất nhằm đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2018. 

Mặt khác, hai huyện nói trên cần thực hiện kế hoạch sử dụng đất sao cho đảm bảo các tiêu chí sử dụng đất đã được phê duyệt bởi UBND TP. Hà Nội; cân đối các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo tính khả thi của kế hoạch. Trước ngày 15/9/2019, các huyện báo cáo chính quyền TP. kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất. 

Nguồn: dothi.net