Malaysia cân nhắc đánh thuế nước ngọt

.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng Malaysia đề xuất tổng cộng 12 chính sách liên quan tới việc thúc đẩy một lối sống lành mạnh, kiểm soát các loại bệnh không lây nhiễm cho người dân Malaysia, trong đó, có việc đánh thuế những loại đồ uống có đường giống các nước khác trong khu vực đã làm như Brunei, Thái Lan và Philippines.

Bộ Tài chính Malaysia đã được giao nhiệm vụ hoàn thiện kế hoạch áp thuế đồ uống có đường và chi tiết sẽ được thảo luận trong cuộc họp nội các sắp tới.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn